Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland is gratis, maar vrijwel elke school vraagt een ouderbijdrage voor het schoolfonds. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, en bestemd voor activiteiten die de overheid niet betaalt, maar die toch belangrijk voor de kinderen zijn. Hierbij valt te denken aan schoolfeesten, vieringen en activiteiten, zoals kerstfeest, sinterklaasfeest, paasfeest, Suikerfeest, excursies, sporttoernooien, schoolreizen of afscheid groep 8. Het grootste gedeelte is bestemd voor het jaarlijkse schoolreisje dat we maken met de kinderen.

Het is belangrijk dat alle ouders meebetalen aan het schoolfonds. Wanneer het betalen onoverkomelijke problemen oplevert, dan kunt u dit op school kenbaar maken, zodat de school samen met u een regeling kan treffen. Alleen wanneer alle ouders hun bijdrage voldoen kan de Ouderraad zowel de hoogte van het schoolfonds bescheiden houden als de gewenste activiteiten organiseren.

Het is ons ook dit schooljaar gelukt het schoolfonds niet te verhogen.

Het schoolfondsbedrag voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt € 50,- per kind in groep 1 t/m 7. Kinderen die na 1 januari op school komen betalen slechts €35,-

Voor kinderen in groep 8 bedraagt het schoolfonds € 125,- ivm het schoolkamp.

Betaling uitsluitend per giro of bank, om de administratieve handelingen zoveel mogelijk te beperken. Indien u niet beschikt over een giro- of bankrekening is het eventueel ook mogelijk contant op school te betalen.

Gegevens betaling

De betaling van het schoolfonds kan op rekeningnummer NL21 0118 2047 50 t.n.v. Ouderraad Obs Andries v/d Vlerk te Hoogvliet.